Akademia energii odnawialnej

Akademia energii odnawialnej i ograniczania energochłonności w sektorze MSP

Nr projektu WND-POKL.02.01.01-00-521/13

Idea projektu ” Zielone Światło”: Podniesienie świadomości ekologicznej przedsiębiorców a poprzez to wprowadzenie oszczędności w firmie.

Projekt jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.

Udział w projekcie jest bezpłatny warunkiem przystąpienia jest zakwalifikowanie się do sektora MSP oraz wolne de minimis.

Realizowany przez nas projekt jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko.

Jednym z rezultatów realizacji projektu jest opracowanie dokumentu stanowiącego plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych.

Czas trwania projektu jest przewidziany od lutego 2014 r. do końca czerwca 2015 r.

Wsparcie dla przedsiębiorstw przystępujących do projektu zostało zaplanowane z następujących zakresów:

 • Doradztwa badającego potrzeby proekologiczne przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorstwo jest objęte doradztwem pracownicy szkoleniami.


Szkolenia z następujących bloków tematycznych:

 • Możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finasowania
 • Budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy
 • Ekoinnowacji
 • Zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
 • Zastosowania
 • technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii
 • Audytu energetycznego
 • Audytu ekologicznego


DORADZTWO:

 • Raporty z usług doradczych biorący pod uwagę specyfikę i realne potrzeby
 • Diagnoza stanu obecnego i identyfikacja potrzeb


SZKOLENIA:

 • Zapewnienie sali szkoleniowych i cateringu
 • Ciekawa tematyka szkoleń
 • Opracowane materiały szkoleniowe, certyfikaty
 • Zapewnienie doświadczonej kadry trenerskiej


Efektem udziału w projekcie jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w przedsiębiorstwie przez naszych ekspertów

Opracowanie planu wdrażania konkretnych rozwiązań proekologicznych w początkowej i końcowej fazie projektu.

Udział w projekcie jest szansą na profesjonalne przygotowanie się przedsiębiorstw do nowego okresu programowania w latach 2014-2020.

Przygotowane plany wdrażania rozwiązań proekologicznych będą stanowić podstawy do ubiegania się o dotacje na OZE.

Korzyści dla przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie:

 • Otrzymanie opracowanego planu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej
 • Przygotowanie się w pełni do procesu certyfikacji ISO 14001
 • Dobre przygotowanie na czas kryzysu
 • Wzrost konkurencji poprzez poprawę wizerunku firmy
 • Możliwość integracji pracodawców i pracowników z poszczególnych sektorów co przyczynia się do mocniejszego zacieśnienia relacji, kontaktów i późniejszego zwiększenia ich wzajemnych przepływów, również i finansowych.


Cel projektu:
Wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej wspieranie tym samym jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – rozwój zrównoważony
Projekt nr POKL 02.01.01-00-521/13
Akademia energii odnawialnej i ograniczania energochłonności w sektorze MSP realizowany jest przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff