Doświadczenie Kompetencje Praca

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy
w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projekt konkursowy

„DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA.
Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 1 598 613,36 zł.

Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 468 965,81 zł.

Uczestnicy projektu

Osoby młode zamieszkujące powiat świdnicki, w wieku 15-24 lata pozostające bez pracy, w szczególności niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni tzw. młodzież NEET). 

Cel projektu

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 117 młodych osób (tj. do 25 r. ż.), w tym 67 kobiet, w tym 10 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, należących do grupy UP, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu (PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych”). 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • min. 17% uczestników niepełnosprawnych,
 • min. 35% uczestników długotrwale bezrobotnych,
 • min. 36% uczestników o niskich kwalifikacjach,
 • min. 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych.

 

Udział w projekcie weźmie  117 osób młodych (tj. do 25 r. ż.), w tym 67 kobiet, w tym 10 osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu. W czasie okresu przygotowawczego wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych oraz/lub stażu/praktykach zawodowych. Wybór ścieżki i obszarów szkoleń będzie zgodny z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego i mentora podczas opracowania IPD. Każdy UP zostanie objęty pośrednictwem pracy.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu:

 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • pośrednictwo pracy,
 • mentoring.


Sposób rekrutacji do projektu

Rekrutacja ciągła od 01.02.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem.

 

Kandydaci na uczestników Projektu są rekrutowani zgodnie z zasadą:

a)      minimum  40% – osoby pochodzące z terenów wiejskich,

b)      minimum  7% – osoby długotrwale bezrobotne,

c)      minimum  8,5% – osoby niepełnosprawne,

d)      minimum  57% UP – kobiety.

 

I etap rekrutacji polega na spełnieniu przez Kandydata kryteriów formalnych, o których mowa w § 4 i 3 Regulaminu oraz na złożeniu podpisanego[1] kompletu dokumentów, tj.:

a)      wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami[2] (tj. urzędowe zaświadczenia i/lub oświadczenia potwierdzające status na rynku pracy i (nie-) spełnianie kryteriów premiujących w Projekcie, o których mowa w pkt 6) – załącznika nr 1 do Regulaminu,

b)      podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu,

c)      podpisane oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu,

d)      oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu,

e)      test kwalifikacyjny – załącznik nr 4 do Regulaminu,

f)       Indywidualny Plan Działania, o ile Kandydat taki posiada.

 

Tworzenie właściwych list rekrutacyjnych oraz rezerwowych odbywać się będzie z uwzględnieniem kryteriów strategicznych określonych we wniosku o dofinansowanie tzw. kryteriów premiujących:

a)      KOBIETA otrzymuje: +5 pkt,

b)      Kandydat za posiadane wykształcenie otrzyma: wykształcenie ponadgimnazjalne +1 pkt, gimnazjalne +2 pkt, podstawowe i niższe +3 pkt,

c)      Kandydat za posiadane kwalifikacje otrzyma (na podstawie kopii zaświadczeń): bez kwalifikacji +3 pkt; kwalifikacje zdezaktualizowane +2 pkt; posiada kwalifikacje +0 pkt,

d)      osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich: do 6 m-cy +1 pkt, 6-12 m-cy +2 pkt, 12-24m-ce +3 pkt, powyżej 24 m-cy +4pkt przed przystąpieniem do Projektu.

II etap rekrutacji polega na ocenie zgłoszenia przez komisję rekrutacyjną (psycholog/doradca/mentor), która w biurze Projektu będzie przeprowadzała rozmowy z Kandydatami i kwalifikowała ich lub nie do dalszego udziału w Projekcie.

 1. Punkty przyznane Kandydatom podczas etapu I (za test 0-76 pkt, za kryteria premiujące max. 14 pkt, łącznie 90 pkt) i etapu II (za rozmowę rekrutacyjną 0-90 pkt przyznawane przez komisję rekrutacyjną) ulegają zsumowaniu. Łącznie UP może uzyskać 180 pkt.
 2. Komisja w oparciu o przyznaną punktację ustali dla poszczególnych grup listy podstawowe oraz rezerwowe (w kolejności od największej liczby punktów).
 3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej fazie procesu rekrutacji zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą miały pierwszeństwo udziału w następnej fazie rekrutacji.
 4. Uczestnik potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych dotyczących jego osoby (formularz zgłoszeniowy) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz w pierwszym dniu wsparcia udzielonego z Projektu (załącznik nr 5).
 5. Kobiety i osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo  do uczestnictwa w Projekcie. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia i zakwalifikowania większej ilości osób, niż przewidziano miejsc, w pierwszej kolejności na listę uczestników wpisywane będą kobiety i/lub osoby z niepełnosprawnościami, a mężczyźni i/lub osoby pełnosprawne na pozostałe wolne miejsca.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o osobiste zgłaszanie się w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a.

Aktualnie prowadzone nabory uczestników projektu:

nabór uczestników projektu zakończył się z dniem 31.07.2018 r.

Informacji o projekcie udziela Pani Katarzyna Szuba tel. 74/853 50 09.[1] W przypadku uczestnika Projektu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.

[2] Jeżeli dotyczy.

REGULAMIN_REKRUTACJI_Doswiadczenie-Kompetencje-Praca_IV.pdf

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: