Doświadczenie Kompetencje Praca


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt konkursowy

„DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA.
Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 1 598 613,36 zł.

Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 468 965,81 zł.

Uczestnicy projektu
Osoby młode zamieszkujące powiat świdnicki, w wieku 15-24 lata pozostające bez pracy, w szczególności niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni tzw. młodzież NEET).

Cel projektu
Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 117 młodych osób (tj. do 25 r. ż.), w tym 67 kobiet, w tym 10 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, należących do grupy UP, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu (PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych”).

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • min. 17% uczestników niepełnosprawnych,
  • min. 35% uczestników długotrwale bezrobotnych,
  • min. 36% uczestników o niskich kwalifikacjach,
  • min. 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych.

Udział w projekcie weźmie 117 osób młodych (tj. do 25 r. ż.), w tym 67 kobiet, w tym 10 osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu. W czasie okresu przygotowawczego wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych oraz/lub stażu/praktykach zawodowych. Wybór ścieżki i obszarów szkoleń będzie zgodny z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego i mentora podczas opracowania IPD. Każdy UP zostanie objęty pośrednictwem pracy.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu:

  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • staże,
  • pośrednictwo pracy,
  • mentoring.

Sposób rekrutacji do projektu
Rekrutacja ciągła od 01.02.2016 r. do 31.07.2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem.

Kandydaci na uczestników Projektu są rekrutowani zgodnie z zasadą:

a) minimum 40% – osoby pochodzące z terenów wiejskich,
b) minimum 7% – osoby długotrwale bezrobotne,
c) minimum 8,5% – osoby niepełnosprawne,
d) minimum 57% UP – kobiety.

I etap rekrutacji polega na spełnieniu przez Kandydata kryteriów formalnych, o których mowa w § 4 i 3 Regulaminu oraz na złożeniu podpisanego[1] kompletu dokumentów, tj.:
a) wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami[2] (tj. urzędowe zaświadczenia i/lub oświadczenia potwierdzające status na rynku pracy i (nie-) spełnianie kryteriów premiujących w Projekcie, o których mowa w pkt 6) – załącznika nr 1 do Regulaminu,
b) podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu,
c) podpisane oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu,
d) oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu,
e) test kwalifikacyjny – załącznik nr 4 do Regulaminu,
f) Indywidualny Plan Działania, o ile Kandydat taki posiada.

Tworzenie właściwych list rekrutacyjnych oraz rezerwowych odbywać się będzie z uwzględnieniem kryteriów strategicznych określonych we wniosku o dofinansowanie tzw. kryteriów premiujących:
a) KOBIETA otrzymuje: +5 pkt,
b) Kandydat za posiadane wykształcenie otrzyma: wykształcenie ponadgimnazjalne +1 pkt, gimnazjalne +2 pkt, podstawowe i niższe +3 pkt,
c) Kandydat za posiadane kwalifikacje otrzyma (na podstawie kopii zaświadczeń): bez kwalifikacji +3 pkt; kwalifikacje zdezaktualizowane +2 pkt; posiada kwalifikacje +0 pkt,
d) osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich: do 6 m-cy +1 pkt, 6-12 m-cy +2 pkt, 12-24m-ce +3 pkt, powyżej 24 m-cy +4pkt przed przystąpieniem do Projektu.

II etap rekrutacji polega na ocenie zgłoszenia przez komisję rekrutacyjną (psycholog/doradca/mentor), która w biurze Projektu będzie przeprowadzała rozmowy z Kandydatami i kwalifikowała ich lub nie do dalszego udziału w Projekcie.

Punkty przyznane Kandydatom podczas etapu I (za test 0-76 pkt, za kryteria premiujące max. 14 pkt, łącznie 90 pkt) i etapu II (za rozmowę rekrutacyjną 0-90 pkt przyznawane przez komisję rekrutacyjną) ulegają zsumowaniu. Łącznie UP może uzyskać 180 pkt.
Komisja w oparciu o przyznaną punktację ustali dla poszczególnych grup listy podstawowe oraz rezerwowe (w kolejności od największej liczby punktów).
W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej fazie procesu rekrutacji zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą miały pierwszeństwo udziału w następnej fazie rekrutacji.
Uczestnik potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych dotyczących jego osoby (formularz zgłoszeniowy) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz w pierwszym dniu wsparcia udzielonego z Projektu (załącznik nr 5).
Kobiety i osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo do uczestnictwa w Projekcie. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia i zakwalifikowania większej ilości osób, niż przewidziano miejsc, w pierwszej kolejności na listę uczestników wpisywane będą kobiety i/lub osoby z niepełnosprawnościami, a mężczyźni i/lub osoby pełnosprawne na pozostałe wolne miejsca.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o osobiste zgłaszanie się w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a.

Aktualnie prowadzone nabory uczestników projektu:
nabór uczestników projektu zakończył się z dniem 31.07.2018 r.

Informacji o projekcie udziela Pani Katarzyna Szuba tel. 74/853 50 09.

[1] W przypadku uczestnika Projektu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.

[2] Jeżeli dotyczy.
REGULAMIN_REKRUTACJI_Doswiadczenie-Kompetencje-Praca_IV.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff