Innowacje na czesko-polskim pograniczu

Projekt: „Innowacje na czesko-polskim pograniczu”, numer: CZ.3.22/2.1.00/11.02552 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o innowacjach, o czesko-polskich projektach ukierunkowanych na innowacje, wzmocnienie wzajemnej współpracy pomiędzy beneficjentami projektów, pomiędzy firmami na pograniczu. Nacisk jest położony na wyraźne zwiększenie świadomości środowiska otoczenia biznesu z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności narodowej po obu stronach granicy. Te działania przyczynią się w znacznej części do polepszenia warunków rozwoju gospodarczego na pograniczu.

Czasopismo "Innowacje na czesko-polskim pograniczu" pogłębi wiedzę, przekaże informacje o innowacjach w środowisku przedsiębiorców i o czesko-polskich projektach. Partnerzy wykorzystają spotkania i konferencje organizowane w ramach poszczególnych projektów, na które zaproszą przedstawicieli mediów i instytucji, beneficjentów innych projektów, którzy będą mogli wykorzystać nową wiedzę w swojej praktyce. Partnerzy będą wydawać kwartalnik "Innowacje na czeskopolskim pograniczu", w którym będą dwujęzyczne (j. polski i j. czeski) informacje o innowacjach, o przedsiębiorczości na pograniczu, będą również promowane realizowane i ukończone projekty ukierunkowane na innowacje. Partnerzy projektu wydadzą łącznie 12 numerów czasopisma, objętość 28 kolorowych stron dwujęzycznych w formacie A4, o nakł. 8000 sztuk. Czasopismo będzie dystrybuowane na 5000 adresów.

Drugim kluczowym działaniem będą spotkania beneficjentów czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje. Spotkania 14-20 osób w różnych miejscach CR i RP, w których będą uczestniczyć przedsiębiorcy, instytucje badawcze, wyższe szkoły z obu państw, beneficjenci czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje i inni z pogranicza. Spotkania będą co kwartał na przemian w Czechach i Polsce.

Celem będzie podniesienie stanu wiedzy na temat innowacji w środowisku przedsiębiorców po obu stronach granicy, wymiana informacji, doświadczeń, nawiązanie partnerstwa, poznanie projektów innowacyjnych. Zaangażowanie beneficjentów czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje na całym pograniczu do tworzenia czasopisma. Zaznajomienie przedsiębiorców i szerszej społeczności z realizowanymi projektami, wsparcie przygranicznej wymiany informacji. Polepszenie warunków dla rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego. Dzięki zwiększeniu stany wiedzy oraz wytworzeniu wzajemnych przygranicznych powiązań, nastąpi zwiększenie gospodarczej integracji czesko-polskiego obszaru pogranicza.
Czasopismo-Innowacje-1-2012.pdfCzasopismo-Innowacje-2-2012.pdfCzasopismo-Innowacje-3-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-4-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-5-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-6-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-7-2014.pdfCzasopismo-Innowacje-8-2014.pdfCzasopismo-Innowacje-9-2014.pdfzCzasopismo-Innowacje-10-2014.pdfzCzasopismo-Innowacje-11-2015.pdfzCzasopismo-Innowacje-12-2015.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff