Projekt "Aktywizacyjny Triatlon"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma Heapmail Internet Solutions realizuje projekt "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji" nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET. W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assistierte Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej.

Celem projektu jest transfer i wdrożenie w min. 24 instytucjach na terenie całego kraju 2-óch nowych kompleksowych rozwiązań zwiększających możliwości zatrudnienia osób młodych (15-29 lat) pozostających bez pracy w tym w szczególności grupy NEET, które powstały dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Projekt zakłada zwiększenie skuteczności grupy użytkowników w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej grupy NEET a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie osób z grupy NEET. Dzięki projektowi pracownicy instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjno-zawodową oraz integracją społeczną poznają innowacyjne i autorskie rozwiązania partnera niemieckiego w obszarze dot. wsparcia grupy NEET, monitorowania przebiegu procesu zmiany, sytuacji edukacyjnej, zawodowej i życiowej osób z grupy NEET oraz narzędzie internetowe, jakie parter niemiecki posiada w zakresie monitorowania postępów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i rozwoju. Partner niemiecki udostępnia metody, narzędzia i produkty skierowane do grupy NEET.

W projekcie uczestnikom zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania, stosowane skutecznie przez partnera zagranicznego, komplementarne metody, narzędzia i instrumenty aktywizacji zawodowo-edukacyjnej oraz elementy integracji społecznej osób młodych, pozostających bez pracy i nie uczących się (NEET), opierające się na współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej. Włączenie instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji, ngo, integracji społecznej w działania na rzecz wdrażania wypracowanego rozwiązania i przygotowanie tych sektorów do wspólnych działań aktywizacyjnych grupy NEET przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych. W celu realizacji projektu stworzone zostało silne partnerstwo międzysektorowe z udziałem SIPH, DIR, FK oraz HM.
Model-wspolpracy-miedzysektorowej.pdfPoradnik-metody-ASA.pdfSkrypt-szkoleniowy.pdfZAPROSZENIE-NA-SEMINARIA-WDRAZAJACE.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff