Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleniaZapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia
pn. „Pracownik wykonujący dorywcze prace proste z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV”

realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18
pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a
58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09
www.siph.pl

Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik wykonujący dorywcze prace proste z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV” w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zegarowych dla 2-5 osób.

Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 16 - 20 lipca br.
Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie.

Opis warunków udziału w postępowaniu
O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).
W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 15.06.2020 r.
Załączniki:
1) druk formularza oferty,
2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. 

Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.
formularz-oferty.pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdfZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfzapytanie-ofertowe-ogrodnik-1kv.pdf

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff