Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Podstawy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi realizowanego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-04-0111/19 pn. „Akcja Aktywizacja”


Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Podstawy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z elementami kosmetologii i podologii” realizowanego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-04-0111/19 pn. „Akcja Aktywizacja”

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a
58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09
www.siph.pl

Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia pn. Podstawy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w wymiarze nie mniejszym niż 55 godzin zegarowych dla 1-3 osób.
Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 21-22 grudnia br., zakończenie do dnia 30 grudnia br.

Miejsce realizacji zamówienia:
Bydgoszcz, województwo kujawsko - pomorskie.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).
W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 20.12.2021 r. do godz. 15.00.

Załączniki:
1) druk formularza oferty,
2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.
formularz-oferty.pdfZapytanie-ofertowe-opiekun.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff