Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kVZapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

Zamawiający:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Rynek 1a

58-100 Świdnica

NIP 8841007453

REGON 890212810

tel. 74 853 50 09

www.siph.pl

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zegarowych dla 3-6 osób.

Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 01 -05 czerwca br.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 28.05.2020 r.

Załączniki:

1) druk formularza oferty,

2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty-PR.pdfZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff