Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a
58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09 
www.siph.pl

 Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin zegarowych dla 5-12 osób.

 Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 15-20 lipca br.

Miejsce realizacji zamówienia:
Powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

 Opis warunków udziału w postępowaniu
O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).
W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

 Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy  Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 12.07.2019 r.

 Załączniki:
1) druk formularza oferty,
2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i  nie stanowi oferty        w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfzapytanie-ofertowe.pdf

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff