Legalizacja dokumentów

Od dnia 01 maja 2007 roku w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest dokonywana działalność legalizacyjna na podstawie art. 12 w związku z ust. 1,2, i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 roku (Dz. U. Nr 35 z 1989r. i Nr 75 z 1992 r.), z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, stosownie do przepisów wymienionej ustawy o izbach gospodarczych.

1. Legalizacja dokumentów handlowych typu: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

2. Legalizacja dokumentów przewozowych, np. konosamentów, faktur transportowych i innych dokumentów związanych z przewozem.

3. Legalizacja świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcje handlową.

4. Legalizacja świadectw i zaświadczeń wydawanych przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

5. Poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z okazanym oryginałem.

6. Poświadczenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.

7. Wystawienie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnych pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

8. Dodatkowa legalizacja świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny na odwrocie świadectwa, uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru.

9. Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.

Przedsiębiorca występujący o legalizacje dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza następujące aktualne dane:

1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.Firmy zainteresowane czynnościami legalizacyjnymi prosimy o kontakt z biurem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zapraszamy!Kierownik Biura Legalizacji: Jacek Zoła
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
58-100 Świdnica, Rynek 1a
telefon 0048 74 8535009
tel./faks: 00-48 74 8569388

e-mail: jacek.zola@siph.pl

 

Kalendarz
Imprez

22
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: