Równina Wrocławska V Nabór

Świdnica, dnia 09 sierpnia 2019 roku

 

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie piątego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 19 sierpnia 2019 r.
otwarciu piątego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”.  

 

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”
(nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Nabór prowadzony będzie w formie otwartej, co oznacza, że przyjmowanie i ocena Wniosków będzie prowadzona na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu. Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę na stronie www.siph.pl (zakładka granty, OIRW V Nabór) należy składać w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, osobiście lub  za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 19.08.2019, do godz. 9.00 (decyduje data i godzina złożenia w siedzibie SIPH).

Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy.
O zamknięciu Naboru Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia Naboru lub po przekroczeniu 120% alokacji.
Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0013/17 w piatym Naborze na kwotę 85 000,00 zł, w tym dla Partnera Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej przypada kwota 85 000,00 zł.

Biuro Projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Rynek 1 A

58-100 Świdnica,
tel. 74 853 50 09

E-mail: granty@siph.pl

www.siph.pl

Biuro czynne: pn.- pt. 08:00-16:00

Cel i przedmiot Projektu:

Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających co najmniej zakład lub oddział na terenie OSI obejmującego Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW). Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych. Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Katalog Grantobiorców:

Grantobiorcami mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Jedno MŚP może złożyć jeden Wniosek o Grant.
Wsparcie udzielone Grantobiorcy stanowi pomoc de minimis, a złożenie Wniosku o udzielenie Grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane
(w ramach Umowy o powierzenie Grantu):

Wydatkiem kwalifikowalnym w powierzonych Grantach (tj. wydatkiem, który może ponieść Grantobiorca, niezbędnym do celów realizacji Projektu), który powinien być ujęty w Umowach o powierzenie Grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą, jest koszt Usługi doradczej, świadczonej przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.
W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
  1. usług w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
 
  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);
  • doradztwa prawno-podatkowego i marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.
 
  1. usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.
Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach Projektu (audytów, umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji Projektu grantowego, poświadczającego między innymi, iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wykonawcami Usług doradczych mogą być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu.

Wkład własny Grantobiorcy:

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi do 85%, maksymalnie 42 500,00 zł. W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Informacje o pomocy publicznej:

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie Grantu stanowi pomoc de minimis, udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informacje o źródłach finansowania Grantów (w tym RPO WD 2014-2020)
oraz poziom dofinansowania Grantów:

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 42 500,00 zł.

W przypadku pomocy de minimis obowiązuje ponadto limit równowartości 200 tys. euro pomocy de minimis, którą dany podmiot (Grantobiorca) może otrzymać w okresie 3 lat (liczonych jako rok, w którym ubiega się o wsparcie oraz 2 poprzednie lata podatkowe).

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę:

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Na ostateczną datę zamknięcia Usługi i złożenia przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 16 września 2019 r.

Regulamin udzielania Grantów oraz wzór Wniosku wraz załącznikami dostępne są na: www.siph.pl

 

10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.-Oswiadczenie.-Klauzula-informacyjna-RODO-OIRW.docx13.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI.docx1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx1.-WNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdf2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdf3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx6.-Umowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-OIRW.pdf7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-OIRW-V.pdfREGULAMIN-OIRW.pdf

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff