Świdnica, dnia 15 kwietnia 2019 roku

 Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

 

Świdnica, dnia 15 kwietnia 2019 roku

 Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa informuje o planowanym na dzień 6 maja 2019 r.
otwarciu trzciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” przez Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

 Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.siph.pl  w dniu 6 maja 2019 r. o godzinie 9:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą stanowić jeden plik PDF lub być spakowane do archiwum ZIP. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph
Link do formularza : https://siph.sirr.pl/

10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.-Klauzula-informacyjna-RODO-ZKD.docx13.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI-3.docx1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.docx2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.docx3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx5.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx6.-Umowa-o-udzielenie-Grantu-ZKD.pdf7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-ZKD.pdfOgloszenie-o-zamknieciu-III-naboru-ZKD.pdfPROCEDURA-REALIZACJI-PROJEKTU-GRANTOWEGO.docxREGULAMIN-ZKD.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff