Legalizacja dokumentów

Od dnia 01 maja 2007 roku w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest dokonywana działalność legalizacyjna na podstawie art. 12 w związku z ust. 1,2, i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 roku (Dz. U. Nr 35 z 1989r. i Nr 75 z 1992 r.), z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, stosownie do przepisów wymienionej ustawy o izbach gospodarczych.
1. Legalizacja dokumentów handlowych typu: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
2. Legalizacja dokumentów przewozowych, np. konosamentów, faktur transportowych i innych dokumentów związanych z przewozem.
3. Legalizacja świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcje handlową.
4. Legalizacja świadectw i zaświadczeń wydawanych przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
5. Poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z okazanym oryginałem.
6. Poświadczenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.
7. Wystawienie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnych pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
8. Dodatkowa legalizacja świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny na odwrocie świadectwa, uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru.
9. Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.

Przedsiębiorca występujący o legalizacje dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza następujące aktualne dane:
1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Firmy zainteresowane czynnościami legalizacyjnymi prosimy o kontakt z biurem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 6309 600, email: kig@kig.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności legalizacji dokumentów handlowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych, Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Krajowej Izby Gospodarczej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności legalizacyjnych oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji zalegalizowanych dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania legalizacji dokumentu handlowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność legalizacji dokumentu handlowego nie zostanie wykonana.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Kierownik Biura Legalizacji: Katarzyna Szuba
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
58-100 Świdnica, Rynek 1a
telefon +48 74 853 50 09
tel./faks: +48 74 856 93 88

e-mail: katarzyna.szuba@siph.pl

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff