Dolina Baryczy II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Doliny Baryczy:

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy".

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 w drugim Naborze na kwotę 1.199.180.00 zł., w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przypada kwota 382.500,00 zł.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy” (nr Projektu RPDS.01.03.01- 02-0012/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.

Cel i przedmiot Projektu:
Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Obszaru Interwencji Doliny Baryczy poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających co najmniej zakład lub oddział na terenie OSI obejmującego Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB). Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb,
wykonanych i zapłaconych Usług doradczych. Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 17.07.2018 r. do dnia zamknięcia Naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”.
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxFormularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOgloszenie-o-naborze-OIDB.pdfOswiadczenie.-Klauzula-informacyjna-RODO-LGOI.docxOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docxREGULAMIN-LGOI.pdfUmowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-OIDB.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docxZapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff