Aglomeracja Wrocławska I nabór

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 29 stycznia 2018 r. otwarciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”.
Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”
(nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.

Cel i przedmiot Projektu:
Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Aglomeracji Wrocławskiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających siedzibę na terenie Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF. Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych.
Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, do pobrania w formacie docx
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxFormularz-informacji-de-minimis.xlsxFormularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsxInformacja-o-zmianie-naboru-wnioskow-Aglomeracja-Wroclawska.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOgloszenie-o-naborze-ZIT-WrOF.pdfOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docxOswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docxProtokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docxREGULAMIN-ZIT-WrOF.pdfSIPH-komunikat-o-zamknieciu-naboru-Aglomeracja-Wroclawska.pdfSIPH-nabor-ZIT-WrOF.pdfUmowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-ZIT-WrOF-wzor-obowiazujacy-do-24.05.2018-r..pdfUmowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-ZIT-WrOF-wzor-obowiazujacy-od-25.05.2018-r..pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docxWsparcie-dla-przedsiebiorcow-Aglomeracji-Wroclawskiej.pdfZgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-MSP.docxZgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-osoba-fizyczna.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff