Świdnica, dnia 12 lipca 2019 roku

 

Zamknięcie drugiego naboru wniosków
w Projekcie
„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Aglomeracji Jeleniogórskiej"
 

Informujemy, że w dniu 12.07.2019r. o godzinie 10.12., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, w związku z przekroczeniem 120% alokacji przewidzianej w naborze, został zamknięty drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17).Świdnica, 21. czerwca 2019 r.


Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie zmiany w ogłoszeniu drugiego Naboru Grantobiorców


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, informuje o zmianie planowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

W związku z decyzją Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnegow Świdnicy - Lidera projektu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, o zmianie procedury oraz Regulaminu udzielania grantów w zakresie daty granicznej złożenia przez Grantobiorcę do Gantodawcy kompletnego wniosku o wypłatę Grantu z dnia 31.07.2019r. do dnia 16.09.2019 zmianie ulega termin otawrcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie  „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.  Nowy termin otwarcia II Naboru to: 12 lipiec 2019r., godz. 9.00Świdnica, dnia 03 czerwca 2019 roku

 

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, informuje o planowanym na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”
(nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.siph.pl w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą stanowić jeden plik PDF lub być spakowane do archiwum ZIP. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.
Formularz należy wypełnić w przeglądarce, w której MUSI BYĆ WŁĄCZONY JAVASCRIPT, podając w odpowiednich polach: pełną nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail, powiat, gminę i miejscowość. Ponadto z listy rozwijanej należy wybrać obszar, z którego składany jest formularz (w przypadku przedmiotowego naboru – Aglomeracja Jeleniogórska), dodać plik z załącznikami oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych.
W chwili kliknięcia przycisku „Wyślij”, dane z formularza (wraz z załącznikiem) zostaną przesłane na skrzynkę mailową Grantodawcy. Jednocześnie na skrzynkę mailową Wnioskodawcy (adres e-mail podany w formularzu) zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania formularza, którą należy wydrukować i wraz z Wnioskiem oraz jego załącznikami złożyć w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania Wniosku drogą elektroniczną - zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy, pod warunkiem uprzedniej elektronicznej rejestracji Wniosku w przypadku obowiązywania takiego trybu. 
O zamknięciu II naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl  co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zamknięcia Naboru.
Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0004/17 w drugim Naborze na kwotę 229 500,00  zł, w tym dla Partnera Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa przypada kwota 229 500,00  zł.

Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph
Link do formularza : https://siph.sirr.pl/

 
Biuro Projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy
  1. Rynek 1 A
58-100 Świdnica,
tel. 74 853 50 09
E-mail:
granty@siph.pl
www.siph.pl
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00

 

11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.a-Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx12.b-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx1.3_ANKIETA-EWALUACYJNA_STAN-ZATRUDNIENIA.docx1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx1.-WNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdf2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdf3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx5.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx6.-Umowa-o-udzielenie-Grantu_pop.pdf7.-WNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-ZIT-AJ-II.pdfOgloszenie-o-zamknieciu-II-naboru-AJ.pdfREGULAMIN-udzielania-grantow-ZIT-AJ-II.pdf

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff