Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka IV nabór

Świdnica, dnia 28 czerwcaa 2019 roku

 Zamknięcie czwartego naboru wniosków w Projekcie

„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej"

 Informujemy, że w dniu 05.07.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty   czwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17).


Świdnica, dnia 07 czerwca 2019 roku

 

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie czwartego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierzoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Nabór prowadzony będzie w formie otwartej, co oznacza, że przyjmowanie i ocena Wniosków będzie prowadzona na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu. Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.siph.pl w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą stanowić jeden plik PDF lub być spakowane do archiwum ZIP. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Formularz należy wypełnić w przeglądarce, w której MUSI BYĆ WŁĄCZONY JAVASCRIPT, podając w odpowiednich polach: pełną nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail, powiat, gminę i miejscowość. Ponadto z listy rozwijanej należy wybrać obszar, z którego składany jest formularz (zgodnie z Projektami, np. Aglomeracja Wałbrzyska, Dolina Baryczy itd.), dodać plik z załącznikami oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych.

W chwili kliknięcia przycisku „Wyślij”, dane z formularza (wraz z załącznikiem) zostaną przesłane na skrzynkę mailową Grantodawcy. Jednocześnie na skrzynkę mailową Wnioskodawcy (adres e-mail podany w formularzu) zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania formularza, którą należy wydrukować i wraz z Wnioskiem oraz jego załącznikami złożyć w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania Wniosku drogą elektroniczną - zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy, pod warunkiem uprzedniej elektronicznej rejestracji Wniosku w przypadku obowiązywania takiego trybu. 

O zamknięciu IV naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl  co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zamknięcia Naboru.
 Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w czwartym Naborze na kwotę 21 930,00 zł, w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przypada kwota 21 930,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl
 

 Biuro Projektu:

 Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa ul. Rynek 1 A
Świdnica,
tel. 74 853 50 09
E-mail: granty@siph.pl www.siph.pl
Biuro czynne: pn.- pt. 08:00-16:00

10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS-4.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.b-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx12.-Klauzula-informacyjna-RODO-ZKD.docx13.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI-3.docx1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.docx2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.docx3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej-1-1.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx6.-Umowa-o-udzielenie-Grantu-ZKD.pdf7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-ZKD-IV.pdfOgloszenie-o-zamknieciu-IV-naboru-ZKD.pdfPROCEDURA-REALIZACJI-PROJEKTU-GRANTOWEGO.docxREGULAMIN-ZKD.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff