Aglomeracja Wałbrzyska II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w drugim Naborze na kwotę 799 737,80 zł, w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej. przypada kwota 340 397,80 zł

Cel i przedmiot Projektu:
Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających siedzibę na terenie Obszaru Wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW. Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych.
Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 10.07.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxFormularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-wniosek.xlsxInformacja-o-naborze-ZIT-Aglomeracja-Walbrzyska.pdfKlauzula-informacyjna-RODO.docxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docxOswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docxREGULAMIN-ZIT-AW.pdfSIPH-komunikat-o-zamknieciu-naboru-Aglomeracja-Walbrzyska-II-nabor.pdfUmowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-ZIT-AW.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docxZapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff