Aglomeracja Wrocławska II nabór

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa informuje o planowanym na dzień 18 grudnia 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Świdnicy.

Cel i przedmiot Projektu:
Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Aglomeracji Wrocławskiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających siedzibę na terenie Obszaru
Wsparcia Aglomeracji Wrocławskiej określonego w Strategii ZIT WrOF. Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych. Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie
„Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxKlauzula-informacyjna-RODO-WROF.docxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.docxKryteria-oceny-formalnej-Regulamin.docxOgloszenie-o-naborze-WRoF.pdfOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docxOswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docxREGULAMIN-WRof.pdfUmowa-o-udzielenie-Grantu-WRoF.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docxZapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff