Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego

 Projekt nr RPDS.08.02.00-02-0019/22  pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową; 58-100 Świdnica; ul. Rynek 1A w partnerstwie z: Fundacją EDUKACJA-PRO; 50-203 Wrocław; ul. Romana Dmowskiego 17f/7; FUNDACJĄ "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO; 58-112 Grodziszcze; ul. Krzyżowa 7; GMINA MIASTO ŚWIDNICA; 58-100 Świdnica; ul. Armii Krajowej 49.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Termin realizacji: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 769 444,56 zł

Kwota dofinansowania: 4 530 499,56 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 (76 KOBIET, 74 MĘŻCZYZN) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.10.2022 r. - 31.10.2023 r.

Uczestnicy: Projekt kierowany jest do Grupy Docelowej 150 obywateli Ukrainy (76 kobiet i 74 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia – w tym 10 osób w wieku 50 lat i więcej (wiek liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy - także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej z terytoriom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano zakwalifikowanie do projektu 76 (39 K, 37 M) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 74 (37K,37 M) osób biernych zawodowo.

(Wymagane zaświadczenie potwierdzające nadanie nr PESEL w specjalnym trybie oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego)

Oferowane wsparcie:

  • 1. Doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania - IPD (7 godzin)
  • 2. Pośrednictwo pracy (3 godzin)
  • 3. Warsztaty aktywizujące jako nauka aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)
  • 4. Kursy komputerowe dla 50% uczestników projektu zgodnie z IPD
  • 5. Kursy zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
  • 6. Staże zawodowe 3-miesięczne z wynagrodzeniem dla stażysty - stypendium stażowe.
    Dodatkowo dla pracodawcy przyjmującego na staż: refundacja wydatków związanych z odbywaniem stażu (szkolenia BHP, badania lekarskie, badania psychologiczne, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu), refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w wysokości 500,00 zł/m-c
  • 7. Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu w wysokości do 37 400,00 zł(w związku z przyznaną refundacją wymagane jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy)

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPDS.08.02.00-02-0019/22 pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego”.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera - pod adresem  https://www.siph.pl/.

Strony internetowe Partnerów projektu 1-3:

(http://edukacja-pro.pl; https://www.krzyzowa.org.pl;  http://um.swidnica.pl)

Informację można uzyskać również w biurze projektu przy ul. R. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław, województwo dolnośląskie, e-mail: info@edukacja-pro.pl, http://edukacja-pro.pl/ tel. 71 799 99 73.

OFERUJEMY WSPARCIE TŁUMACZA PRZY FORMALNOŚCIACH, DOKUMENTACJI, DORADZTWIE I SZKOLENIACH PRZEZ CAŁY OKRES UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

02_Zal_1_11_i_14_do_RR_019_PL.docx02_Zal_1_11_i_14_do_RR_019_PL.pdf02_Zal_1_11_i_14_do_RR_019_UA.docx02_Zal_1_11_i_14_do_RR_019_UA.pdf

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff