Aglomeracja Wałbrzyska III Nabór

Świdnica, dnia 17 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy , informuje o planowanym na dzień 8 lutego 2019r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph
Link do formularza : https://siph.sirr.pl/
10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.a-Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx12.b-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx1.3_ANKIETA-EWALUACYJNA_STAN-ZATRUDNIENIA.docx1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-wniosek.xlsx1.-WNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docx2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej-1.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx5.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx6.-Umowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-ZIT-AW.doc7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx7.-WNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-ZIT-Aglomeracja-Walbrzyska.pdfREGULAMIN-ZIT-AW.pdfZal.-2.2-Kryteria-oceny-formalnej_Metodologia.docxZal.-2.3-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Metodologia.docxZal.-2.4-Zaasdy-udzielania-Grantobiorcom-pomocy-publicznej-de-minimis.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff