Aktywizacja zawodowa na rynku z tradycjamiSudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 
w partnerstwie z Powiatem Świdnickim - Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy                            oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt  pn. "Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

 Okres realizacji projektu: od 03.06.2019 r. do 30.09.2020 r.
Wartość projektu:  1.138.894,68 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 968.060,47 zł

Kto może zgłosić się do projektu?

Osoby z obszaru powiatu świdnickiego (tzn. zamieszkujące na obszarze powiatu świdnickiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) od 30 roku życia:

  • pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami, reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.


Cel projektu

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 69 osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz reemigrantów, imigrantów, osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych - będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i umożliwienie powrotu na rynek pracy.


Głównym rezultatem projektu będzie:

  • podjęcie zatrudnienia przez min. 42% osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED3,
  • podjęcie zatrudnienia przez min. 52% osób nienależących do ww. grup,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy min. 22% osób pracujących.

 

Zakres pomocy:

 pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe (69 osób),

  • szkolenia (41 osób),
  • staże (10 osób),
  • zatrudnienie subsydiowane (13 osób),
  • zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (15 osób).

  

Sposób rekrutacji do projektu

Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie osobistego zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego (Etap I). Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym.  

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 691827878), mailowego (siph@siph.pl) lub osobistego w Biurze Projektu (Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1A).

 Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na naszą pomoc w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

 Aktualnie prowadzimy nabór uczestników projektu.

 Informacji o projekcie udziela Pan Paweł Ułaszewski  tel. 74/8535009

Biuro Projektu: siedziba Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Rodzaj wsparcia

Data realizacji wsparcia

Godziny w których  wsparcie jest realizowane (od … do….)

Dokładny adres realizacji wsparcia

Szkolenie Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV

16-19.07.2019,
22-26.07.2019, 29.07.2019

8.00 – 16.45

Restauracja Magnolia Rast

ul. Towarowa 8

58-140 Jaworzyna Śląska


Materiały do pobrania:

 

190329_13_RODO-OBOWIAZEK-INFORMACYJNY-DANE-SZCZEGOLNE.pdfFormularz-zgloszeniowy-AR.pdfharmonogram-wsparcia.pdfREGULAMIN.pdfZgoda-na-przetwarzanie-danych-art-9-RODO.pdf

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff