Aktywizacja zawodowa na rynku z tradycjamiSudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z Powiatem Świdnickim - Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

 realizuje projekt  pn. "Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

 
Okres realizacji projektu: od 03.06.2019 r. do 30.09.2020 r.
Wartość projektu:  1.138.894,68 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 968.060,47 zł

 Kto może zgłosić się do projektu?

Osoby z obszaru powiatu świdnickiego (tzn. zamieszkujące na obszarze powiatu świdnickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) od 30 roku życia:

  • pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami,
  • reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Cel projektu

 Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 72 osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz reemigrantów, imigrantów, osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych - będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i umożliwienie powrotu na rynek pracy.


Głównym rezultatem projektu będzie:

 podjęcie zatrudnienia przez min. 42% osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED3, podjęcie zatrudnienia przez min. 52% osób nienależących do ww. grup, poprawa sytuacji na rynku pracy min. 22% osób pracujących.

 Zakres pomocy:

pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe (72 osoby),  
szkolenia (50 osób), 
staże (15 osób),
 
zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (22 osoby).

 Sposób rekrutacji do projektu

Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie osobistego zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego (Etap I). Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym.  

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 691827878), mailowego (siph@siph.pl) lub osobistego w Biurze Projektu (Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1A).

 Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na naszą pomoc w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Aktualnie prowadzimy nabór uczestników projektu.

 Informacji o projekcie udziela Pan Paweł Ułaszewski  tel. 74/8535009

Biuro Projektu: siedziba Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a.

 
Materiały do pobrania:

 

190329_13_obowiazek-informacyjny.pdfFormularz-zgloszeniowy-AR.pdfharmonogram-wsparcia-19.pdfRegulamin-marzec-2020.pdfZgoda-na-przetwarzanie-danych-szczegolnych-kategorii.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff