Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

SIEĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO POGRANICZA CZESKO-POLSKIEGO


Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071,  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska.

 

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( www.karr.pl)

Partnerzy projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo-handlowa w Świdnicy ,- www.siph.pl

Izba Gospodarcza „ Śląsk”, - www.igsilesia.pl

Karkonosze Związek Miast i Gmin - Krkonoše – svazek měst a obcí - www.krkonose.eu

Izba Gospodarcza w Hradec Kralove- Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje -www.komora-khk.cz

Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą-Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou -www.ohkjablonec.cz

Okres realizacji: od 01.01.2017r.do 31.12.2018r

Wartość projektu: 560 769,50 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 476 654,07 €

Opis projektu:

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów, zniesiono wiele barier granicznych. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania na czesko-polskim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niewystarczająca liczba liderów stymulujących wspólne projekty. Bez zaangażowania partnerów z obu stron granicy współpraca traci swoją dynamikę. Wciąż w wielu zakresach brakuje jeszcze platform do ciągłej transgranicznej komunikacji i  współpracy, które nadal napotyka na liczne przeszkody. Istotnym problemem jest niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy instytucji i społeczności na obszarze objętym programem. Peryferyjność obszaru wsparcia wiąże się z niskim poziomem inwestycji i atrakcyjnością dla kapitału. Problemem jest duża liczba osób długotrwale pozostających bez pracy i emigracja mieszkańców z obszaru wsparcia. Transgraniczny region nie jest postrzegany jako jednolity rynek. Brak wystarczającej współpracy w obszarach: zatrudnienia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystyki, świadomości konsumenckiej. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na te problemy poprzez utworzenie trwałej tematycznej platformy współpracy transgranicznej - sieci współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzenie takiej struktury wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Prowadzenie regularnych spotkań w ramach grup roboczych, wzajemne poznanie, wspólna identyfikacja priorytetów pozwoli niwelować przeszkody i bariery prawne, administracyjne oraz językowe stojące na drodze do nawiązywania ściślejszej współpracy. Ukierunkowane  tematycznie grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze problemy regionu.

Cele projek

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff