ROZPOZNANIE CENOWE

ROZPOZNANIE CENOWE – Bezpieczna organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych, świetlicach środowiskowych, koloniach i półkoloniach z uprawnieniami eksploatacji 1 kV i podstawami pierwszej pomocy.

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie „Bezpieczna organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych, świetlicach środowiskowych, koloniach i półkoloniach z uprawnieniami eksploatacji 1 kV i podstawami pierwszej pomocy”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Liczba osób biorących udział w szkoleniu: grupa od 6 do 8 osób

 Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem :

– sala wykładowa

– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania (min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń z tematu objętego niniejszym zapytaniem)

– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć

- czas szkolenia: minimum. 100 godzin zegarowych (bez uwzględnienia przerw)

- przerwy regeneracyjne
2. Egzamin wewnętrzny po zakończeniu szkolenia oraz egzamin kwalifikacyjny z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

3. Certyfikat ukończenia szkolenia oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 Dodatkowo do oferty proszę dołączyć uzupełnioną listę sprawdzającą kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem.

 Uwaga: wymagane jest posiadanie wpisu do RIS przez oferenta- jest to warunek obligatoryjny.

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 02.2.2018 r.

 Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną na adres email: 'siph@siph.pl' lub na adres pocztowy: Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica.

 Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

rozpoznanie-cenowe-Bezpieczna-organizacja-czasu-wolnego-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-placowkach-szkolnych-swietlicach-srodowiskowych-koloniach-i-polkoloni.pdfWzor_oferty_2018.docxzalacznik-nr-8-lista-sprawdzajacape.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff