Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płacZapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia
pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płac realizowanego w ramach
projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18  pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”  

Zamawiający:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1a, 58-100 Świdnica, NIP 8841007453, REGON 890212810, tel. 74 853 50 09, www.siph.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płac w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zegarowych dla 2-5 osób.

 Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 07-10 września  br.

Miejsce realizacji zamówienia: Powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

 Opis warunków udziału w postępowaniu

O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy załączyć szczegółowy  program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć  w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

 Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać: osobiście lub elektronicznie na adres Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy  Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 03.09.2020 r.

 Załączniki:
1) druk formularza oferty,

2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i  nie stanowi oferty   w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty.pdfZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfZapytanie-ofertowe.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff