Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Makijaż permanentny realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”
Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia
pn. Makijaż permanentny
realizowanego w ramach
projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 
pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami” 
 

Zamawiający:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Rynek 1a

58-100 Świdnica

NIP 8841007453

REGON 890212810

tel. 74 853 50 09 

www.siph.pl

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia pn. Makijaż permanentny w wymiarze nie mniejszym niż 24 godziny zegarowe dla 1-2 osób.

Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 25 listopada a 23 grudnia br.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć  w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 21.11.2019 r.

 Załączniki:
1) druk formularza oferty,

2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i  nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdf

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff