Izba

Dane Izby

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy
Adres: Rynek 1A, 58 - 100 Świdnica

NIP: 884-10-07-453
REGON: 890212810
KRS: 0000096627, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy.

Bank: Santander Bank,  nr konta:  54 1090 2369 0000 0001 3639 9480.
Misją Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, promocja firm, ich produktów i usług.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego. Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie. Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Władze Izby

OBECNY SKŁAD PREZYDIUM RADY SIPH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Ryszard Sobański - Prezydent SIPH

Paweł Ułaszewski - Wiceprezydent SIPH

Mariusz Hoszowski - Wiceprezydent SIPH

Jacek Popławski - Członek Prezydium Rady Izby

Artur Grzyb - Członek Prezydium Rady Izby

Polityka Jakości

Polityka jakości Sudeckej Izby Przemysłowo Handlowej w Świdnicy.


Jak przystąpić do Izby? 

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zostać firmą członkowską naszej Izby. Wstąpienie w szeregi firm zrzeszonych w naszej Izbie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

więcej

Statut

   Statut Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy

Deklaracja

    Deklaracja przystąpienia do Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy

Działania Izby

Zakres działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy
więcej

Realizacja działań Izby

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy wytyczone działania realizuje poprzez:
więcej

Korzyści z bycia członkiem Izby

Korzyści dla firm zrzeszonych w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy:
więcej

Wpisowe i składki członkowskie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich określone uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z dnia 28 maja 2020 roku.
więcej

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff