Forum kooperacji energii odnawialnej

W dniu 15.06.2018 r. po raz drugi odbyło się FORUM KOOPERACJI ENERGII ODNAWIALNEJ, zorganizowana przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”.

Forum było kolejną okazją do zapoznania się z wiedzą teoretyczną jak i z praktyką dot. nowoczesnych rozwiązań w energetyce, a zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Część teoretyczną forum rozpoczął przedstawiciel Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej prezentacja na temat zasad działania klastrów energetycznych w Polsce. Następnie przedstawiciele Grupy Kapitałowej „Energetyka” sp. z o.o. zreferowali tematykę ciepła systemowego w walce z niską emisją.

Kolejne poruszane podczas forum tematy to: „Megatrendy – energetyka przyszłości”, „Kogeneracja jako przyszłościowy kierunek rozwoju generacji rozproszonej”  oraz „Działania samorządów i organizacji pozarządowych w walce ze smogiem na przykładzie województwa dolnośląskiego”.

Cześć teoretyczną Forum zakończyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej referatem: „Kierunki i zasady finansowania działań proekologicznych  w regionie dolnośląskim”. Uczestnicy Forum zostali poczęstowani obiadem.

Na zakończenie forum odbyły się rozmowy i spotkania firm zajmujących się tematyką energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Forum odbyło się w Hotelu Esperanto przy ul. Stalowej 2 w Świdnicy i było znakomitą okazją do zaprezentowania możliwości współpracy, przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej jak również nawiązania kontaktów gospodarczych.

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071,  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska.

Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy; Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze, która pełni jednocześnie funkcję lidera projektu; Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou, Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove, Związek Miast i Gmin Karkonosze. Projekt jest realizowany od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., jego wartość wynosi 560 769,50€, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 476 654,07 €.

Notatka-z-forum-002.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff