Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru ZIT AW

Świdnica, dnia 17 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy , informuje o planowanym na dzień 8 lutego 2019r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.
Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph
Link do formularza : https://siph.sirr.pl

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff