projekt "AKCJA AKTYWACJA"Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z  Olimpią Komosińską prowadzącą działalność gospodarczą pn. SZKUTNIK oraz Mirosławą Kacprzak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Nauczania „LET’S GO”  realizuje projekt

 1. „AKCJA AKTYWIZACJA”


Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 30.09.2021 r.

Wartość projektu – 690.053,69 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 581.577,25 zł

 
Kto może się zgłosić do projektu

Osoby młode w wieku 15-29 lat bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami, z obszaru powiatów: bydgoskiego, Bydgoszczy, Grudziądza, nakielskiego, chełmińskiego oraz świeckiego (tzn. osób fizycznych, które zamieszkują, w tym uczą się na obszarze w/w powiatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego - kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do imigrantów i reemigrantów).

Cel projektu

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna 70 osób w wieku 15-29 lat biernych zawodowo (40K; 30M), w tym z niepełnosprawnościami, z obszaru powiatów: bydgoskiego, Bydgoszczy, Grudziądza, nakielskiego, chełmińskiego oraz świeckiego (tzn. osób fizycznych, które zamieszkują, w tym uczą się na obszarze w/w powiatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego - kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania wsparcia do imigrantów i reemigrantów), przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy.


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci), 57% osób nienależących do wyżej wymienionych grup.


Zakres pomocy:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (opracowanie IPD) dla 70 osób,
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla 70 osób,
 • szkolenia dla 70 osób,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 70 osób,
 • staże dla 35 osób.


Sposób rekrutacji do projektu

Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie osobistego zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego (Etap I). Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 691827878), mailowego (siph@siph.pl) lub osobistego w Biurze Projektu (Bydgoszcz ul. Magazynowa 11).

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na naszą pomoc w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie są kwalifikowane:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami do ISCED 3 włącznie,
 • osoby należące do kat. NEET,
 • osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze, tj. Grudziądz, Nakło nad Notecią i Chełmno.

Ze wsparcia mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

 

UWAGA: od dnia 01.01.2021 r. uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo na etapie rekrutacji do projektu lub później, jednak nie dalej niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie. Druk o wydanie zaświadczenia z ZUS jest dostępny pod poniższym linkiem, a przykładowe wypełnienie w załącznikach "Wzór druku US-7".

 https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7Formularz-Uczestnictwa-w-projekcie-POWER.pdfoswiadczenie-dane-wrazliwe.pdfoswiadczenie-dot-danych-osobowych.pdfREGULAMIN_Akcja_Aktywizacja.pdfwzor-druku-US-7-przyklad-1.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff