Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

SIEĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO POGRANICZA CZESKO-POLSKIEGO


Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071,  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska.

 Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

Beneficjent Wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ( www.karr.pl)

Partnerzy projektu:

  • Sudecka Izba Przemysłowo-handlowa w Świdnicy ,- www.siph.pl
  • Izba Gospodarcza „ Śląsk”, - www.igsilesia.pl
  • Karkonosze Związek Miast i Gmin - Krkonoše – svazek měst a obcí - www.krkonose.eu
  • Izba Gospodarcza w Hradec Kralove- Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje -www.komora-khk.cz
  • Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą-Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou -www.ohkjablonec.cz


Okres realizacji: od 01.01.2017r.do 31.12.2018r

Wartość projektu: 560 769,50 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 476 654,07 €

Opis projektu:

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów, zniesiono wiele barier granicznych. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania na czesko-polskim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niewystarczająca liczba liderów stymulujących wspólne projekty. Bez zaangażowania partnerów z obu stron granicy współpraca traci swoją dynamikę. Wciąż w wielu zakresach brakuje jeszcze platform do ciągłej transgranicznej komunikacji i  współpracy, które nadal napotyka na liczne przeszkody. Istotnym problemem jest niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy instytucji i społeczności na obszarze objętym programem. Peryferyjność obszaru wsparcia wiąże się z niskim poziomem inwestycji i atrakcyjnością dla kapitału. Problemem jest duża liczba osób długotrwale pozostających bez pracy i emigracja mieszkańców z obszaru wsparcia. Transgraniczny region nie jest postrzegany jako jednolity rynek. Brak wystarczającej współpracy w obszarach: zatrudnienia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystyki, świadomości konsumenckiej. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na te problemy poprzez utworzenie trwałej tematycznej platformy współpracy transgranicznej - sieci współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzenie takiej struktury wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Prowadzenie regularnych spotkań w ramach grup roboczych, wzajemne poznanie, wspólna identyfikacja priorytetów pozwoli niwelować przeszkody i bariery prawne, administracyjne oraz językowe stojące na drodze do nawiązywania ściślejszej współpracy. Ukierunkowane  tematycznie grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze problemy regionu.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych (ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu cz-pl, ds. produktów regionalnych na pograniczu cz-pl, ds. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu cz-pl, ds. rozwoju regionalnego i turystyki na pograniczu cz-pl, ds. mobilności pracowniczej na pograniczu cz-pl). Tematyka grup roboczych bezpośrednio wynika z bieżących problemów czesko-polskiego pogranicza,  strategii dotyczącej wkładu programu EWT w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Posiedzenia grup roboczych będą mieć otwarty charakter. Do udziału w nich poza partnerami projektu będą zapraszane wszelkie podmioty po obu stronach granic zainteresowane bezpośrednio wybraną problematyką tj.: izby gospodarcze, stowarzyszenia i związki, fundacje, cechy rzemiosł, inkubatory, klastry, urzędy pracy, samorządy, przedsiębiorstwa, wszelkie inicjatywy społeczne itp. Zaplanowane działania projektu wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Grupy robocze zajmują się:
• organizacją spotkań w ramach grup roboczych, do udziału, w których zapraszani są przedstawiciele polskich i czeskich instytucji społeczno- gospodarczych
• definiowaniem problemów występujących w regionie
• organizacją imprez społeczno- gospodarczych ( giełd kooperacyjnych, wystaw, forów dyskusyjnych, warsztatów tematycznych, wizyt studyjnych, itp.)
• biorą udział w giełdach pracy i tworzą bazy firm poszukujących pracowników , bazy poszukujących zatrudnienia,
• usługami informacyjnymi w dziedzinie współpracy gospodarczej i transgranicznego rynku pracy,
• wypracowaniem fachowych pakietów informacyjnych w zakresie przedsiębiorczości w Republice Czeskiej I Polsce,
• wypracowaniem i publikacją transgranicznej instrukcji w zakresie zatrudnienia,
• nauką języka polskiego i czeskiego.

Personel projektu:
Koordynator projektu : Ryszard Sobański (ryszard.sobanski@siph.pl) tel. +48.607.145.517
Asystent Koordynatora projektu: Paweł Ułaszewski (pawel.ulaszewski@siph.pl) tel. +48.607.559.660

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff