Rozpoznanie - Cyfrowe biuro...

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE : „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

 W ramach projektu organizowane będą dla uczestników szkolenie: „Cyfrowe biuro – profesjonalna obsługa biura.”

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę powyższego szkolenia.

 I. Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem od 04.05.2018 r. do 07.05.2018 r. – w wymiarze godzin nie mniej niż 100 godzin zegarowych.

 II. Liczba osób: minimum 8 maksimum 10 osób

 Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

 1.Organizację i przeprowadzenie szkolenie : „Cyfrowe biuro – profesjonalna obsługa biura.” z uwzględnieniem :

-sala wykładowa – prosimy o podanie miejsca odbywania szkoleń.

-materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

-wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania, udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat – proszę o przesłanie CV

- niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych

- przerwa kawowa oraz dwudaniowy obiad.

 2.Egzamin zewnętrzny - jedno podejście do egzaminu dla każdego uczestnika.

 3.Wydanie certyfikatu / zaświadczeń potwierdzającego uczestnictwo w kursie i  uzyskane kompetencje cyfrowe.

 4.Wydanie certyfikatu/świadectwa ECDL PROFILE DIGCOMP 6 lub certyfikatu/świadectwa ECCC..

 Prosimy o załączenie szczegółowego programu szkoleń oraz wskazanie wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

 Zwracamy  się z prośbą o zgłaszanie ofert do 29.04.2018 r. Składanie ofert może  odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email : 'siph@siph.pl' ; adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica.

 Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cyfrowe-biuro-profesjonalana-obsluga-biurarc.pdfWzor_oferty_2018rc.docxzalacznik-nr-8-lista-sprawdzajacarc.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff