SIPH z wizytą w Czechach

W dniach 15.11 – 16.11.2018 r. odbyła się druga już wizyta studyjna firm polskich w Czechach, zorganizowana przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzono sieć współpracy w oparciu o 5 transgranicznych grup roboczych: do spraw produktów regionalnych, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i turystyki, mobilności pracowniczej oraz rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej.
Ta wizyta realizowana była właśnie w ramach prac grupy ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej. Program rozpoczął się od spotkania w firmie PROMA RECHA w Mezimesti, firmy z wieloletnią tradycją w produkcji sprzętu szpitalnego  oraz różnego rodzaju konstrukcji stalowych również pod instalacje fotowoltaiczne. Uczestnicy obejrzeli prezentację na temat działalności firmy, a następnie zobaczyli jak w rzeczywistości przebiega produkcja na halach montażowych. Kolejnym punktem programu wizyty była Średnia Szkoła Przemysłowa w Hronovie, kształcąca młodzież w zakresie mechaniki, elektro-techniki jak i odnawialnych źródeł energii. Problem braku wykształconych pracowników w tych dziedzinach jest obecnie jednym z bardziej znaczących po obu stronach granicy. Zarówno Polacy jak i Czesi zdają sobie sprawę, że rozwiązanie tego problemu wymaga ściślejszej współpracy przemysłu ze szkołami zawodowymi. Aby sprostać tym wyzwaniom Izba Gospodarcza w Hradec Kralowe zorganizowała wspólne Targi Firm i Średnich Szkół Zawodowych i to wydarzenie stało się głównym punktem w drugim dniu wizyty. Zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele szkół mieli znakomitą okazję do nawiązania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń jak i poszerzenia swojej wiedzy.

Uczestnikami wizyty studyjnej byli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz przedstawiciele szkół branżowych.  

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska.

Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy; Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze, która pełni jednocześnie funkcję lidera projektu; Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou, Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove, Związek Miast i Gmin Karkonosze. Projekt jest realizowany od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., jego wartość wynosi 560 769,50 €, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 476 654,07 €.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff