Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 16 pkt.2 Statutu Izby na podstawie uchwały Rady SIPH z dnia 18 lutego 2014 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy na dzień 21 marca 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze będzie obradować w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a. Początek obrad o godzinie 14:00. Równocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum, określonego w § 19 pkt. 1 Statutu Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego odbędą się w dniu 21 marca 2014 roku w drugim terminie o godzinie 14:15, w tym samym miejscu.
W przypadku nieobecności prosimy o przygotowanie dla osoby wydelegowanej pełnomocnictwa do wykonywania przysługującego prawa głosu w granicach, jakie Pełnomocnik uzna za stosowne.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, do dnia 17 marca 2014 roku.

Program:

1.Powitanie gości.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wybór Protokolanta.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
6.Wystąpienie Prezydenta Izby - przedstawienia sprawozdania z działalności Prezydium Rady Izby za okres kwiecień 2013 - marzec 2014.
7.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - odczytanie protokołu.
8.Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia:
• bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2013 rok (sprawozdania finansowego SIPH za 2013 rok)
• sprawozdania z działalności SIPH za 2013 rok,
• planu pracy SIPH na 2014 rok,
• preliminarza finansowego SIPH na 2014 rok.
9.Dyskusja dotycząca powyższych punktów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SIPH na wniosek Rady SIPH.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.

Dokumenty, które będą zatwierdzane na Walnym Zgromadzeniu, zostaną Państwu przesłane najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff