ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU - ZIT AJ

 SIPH/1.3.3_0004/01/2017                                                   

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

 Działając w imieniu Lidera Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi:

SPECJALISTĘ DO SPRAW INFORAMCJI, REKRUTACJI I OBSŁUGI PRZYZNANYCH GRANTÓW

 Ofertę według załączonego wzoru wraz z CV należy złożyć do dnia 20 grudnia  2017 r. do godz. 16.00,  w siedzibie Biura Projektu: ul. Rynek 1 a, 58 – 100 Świdnica lub na adres mailowy: siph@siph.pl

Szczegóły i warunki realizacji przedmiotu zamówienia: przygotowywanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, przyjmowanie rozliczeń merytorycznych grantów, monitorowanie postępu rzeczowego projektu, monitorowanie uczestników projektu, ewaluacja. Wymiar czasu pracy:  50 godzin miesięcznie.

Wymiar czasu pracy: 50 godzin miesięcznie.

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r.

Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych wyżej, będzie ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia w formie papierowej.

 Z wyłoNioną osobą/wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 Wymiar czasu pracy: 50 godzin miesięcznie.

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.

Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych wyżej, będzie ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia w formie papierowej..

Formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1.doc

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff