Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleńZapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleń w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18  pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”:

1)
spawanie metodą MIG,

2) spawanie metodą MAG,

3) spawanie metodą TIG.

Zamawiający:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1a, 58-100 Świdnica, NIP 8841007453, REGON 890212810, tel. 74 853 50 09, www.siph.pl

 

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkoleń pn.:

1) spawanie metodą MIG,

2) spawanie metodą MAG,

3) spawanie metodą TIG,

w wymiarze określonym w ogólnych standardach szkolenia spawaczy dla przemysłu dla 2- 3 osób.

 Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 19 luty -10 marca br.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie.

 Opis warunków udziału w postępowaniu

O organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć  w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

 Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy  Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl do dnia 17.02.2020 r.

 Załączniki:
1) druk formularza oferty,

2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i  nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty-MAG.pdfformularz-oferty-MIG.pdfformularz-oferty-TIG.pdfZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfZapytanie-ofertowe-spawacz-MIG-MAG-TIG.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff