Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia  pn. Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV
realizowanego w ramach
projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”
 
 

Zamawiający:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, 
Rynek 1a, 58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 89021281 0
tel. 74 853 50 09  
www.siph.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zegarowych dla 2-5 osób.

 Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie szkolenia pomiędzy 16 -20 grudnia br.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie.

 Opis warunków udziału w postępowaniu

 organizację szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy załączyć szczegółowy o program szkolenia zawierający wymiar szkolenia przy czym, jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

 Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać: osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty na adres Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy  Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, email: siph@siph.pl  do dnia 12.12.2019 r.

 Załączniki:
1) druk formularza oferty,

2) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 Zapytanie ofertowe jest realizowane na podstawie procedury rozeznania rynku – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i  nie stanowi oferty        w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

formularz-oferty.pdfZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff