ZMIANY W STATUCIE SIPH

Walne Zgromadzenie Członków SIPH, w dniu 21 marca 2014 roku, podjęło uchwałę o zmianie Statutu Izby.

Przedstawiamy pełny tekst uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie SIPH.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy,
z dnia 21 marca 2014 roku

Na podstawie § 18 pkt. 9 Statutu Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy uchwala co następuje:

Zatwierdza się poniższe zmiany i nowe zapisy w Statucie SIPH:
• par. 8 dodać punkt 7) prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• par. 8 dodać punkt 8) promocja i wdrażanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz zasad etyki w stosunkach gospodarczych
• par. 8 dodać punkt 9) wykonywanie innych zadań, w tym również zadań zleconych przez administrację samorządową i państwową
• par. 8 dodać punkt 10) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowania, a także adaptacja w szczególności na cele kulturalne, naukowe, oświatowe, i rekreacyjne obiektów budowlanych, w tym wpisanych do rejestru zabytków i zespołowych obiektów wraz z ich otoczeniem oraz przygotowywanie kompleksowej dokumentacji.
• par. 9 – zmiana zapisu z: „Izba realizuje swoje działania poprzez” na „Izba realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności w zakresie”.
• w par. 9 dopisać kolejne punkty:
13) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
14) działalności charytatywnej;
15) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
17) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
24) turystyki i krajoznawstwa;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) promocji i organizacji wolontariatu;
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych
• par. 13 dodać punkt e) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Rady w związku z niepłaceniem składek w pełnej wysokości za okres 1 roku wraz z upływem ostatniego dnia roku, za który nie została zapłacona składka członkowska.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff