I nabór wniosków o udzielenie Grantu - Aglomeracja WałbrzyskaSudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 11 stycznia 2018 r.
otwarciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierzoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Wnioski o udzielenie Grantu należy składać w oryginałach w formie papierowej, wypełnionych zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę, w Biurze Projektu, od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia zamknięcia naboru.

O zamknięciu naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl .

 Biuro Projektu:

 Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa ul. Rynek 1 A , Świdnica,

tel. 74 853 50 09

E-mail: granty@siph.pl www.siph.pl

 Biuro czynne: pn.- pt. 08:00-16:00

1.-formularz-informacji-de-minimis.xlsx7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxOgloszenie-o-naborze-ZIT-AW-I-nabor.docxWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff