Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie I naboru wniosków - Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-ZąbkowickaŚwidnica, dnia 18 stycznia 2018 roku

 Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie otwartego naboru Grantobiorców

 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 29 stycznia 2018 r. otwarciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

 Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym.

 Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.siph.pl w dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 8:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą być załączone w jeden plik PDF lub spakowane do archiwum ZIP - plik nie może ważyć więcej niż 10 MB.

Formularz należy wypełnić podając w odpowiednich polach: pełną nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail, powiat, gminę i miejscowość. Ponadto z listy rozwijanej należy wybrać obszar, z którego składany jest formularz (zgodnie z Projektami, np. Aglomeracja Wrocławska, Dolina Baryczy itd.), dodać plik z załącznikami oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także przepisać kod z obrazka (captcha).

 W chwili kliknięcia przycisku „Wyślij”, dane z formularza (wraz z załącznikiem) zostaną przesłane na skrzynkę mailową Grantodawcy. Jednocześnie na skrzynkę mailową Wnioskodawcy (adres e-mail podany w formularzu) zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania formularza, którą należy wydrukować i wraz z Wnioskiem oraz jego załącznikami złożyć w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania Wniosku drogą elektroniczną - zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” za dzień dostarczenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy. Przed złożeniem dokumentacji w wersji papierowej konieczne jest elektroniczne zarejestrowanie Wniosku.

 Zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” nastąpi w dniu 13 lutego 2018 r. lub po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla pierwszego Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w pierwszym Naborze na kwotę 510.000 zł, w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Hndlowej w Świdnicy przypada kwota 204.000 zł. O zamknięciu naboru SIPH powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl

Biuro Projektu:

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy

Rynek 1 A

58-100 Świdnica,
tel. 74 853 50 09

E-mail: granty@siph.pl

www.siph.pl

Biuro czynne: pn.- pt. 08:00-16:00

 

Cel i przedmiot Projektu:

Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających co najmniej zakład lub oddział na terenie OSI obejmującego obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD). Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych. Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

 Katalog Grantobiorców:

Jeden Grantobiorca może złożyć jeden Wniosek o udzielenie Grantu. Grantobiorcami mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Wsparcie udzielone Grantobiorcy stanowi pomoc de minimis, a złożenie Wniosku o udzielenie Grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

 Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane (w ramach Umowy o powierzenie Grantu):

Wydatkiem kwalifikowalnym w powierzonych Grantach (tj. wydatkiem, który może ponieść Grantobiorca, niezbędnym do celów realizacji Projektu), który powinien być ujęty w Umowach o powierzenie Grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą, jest koszt Usługi doradczej, świadczonej przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.

Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 możliwe jest wsparcie doradztwa dla MŚP w zakresie np.:

  1. a) usług w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

  wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);

 uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

 projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

 wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

 specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;

 wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);

 doradztwa prawno-podatkowego i marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach Projektu (audytów, umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji Projektu grantowego, poświadczającego między innymi, iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wykonawcami Usług doradczych moją być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu.

 

Wkład własny Grantobiorcy:

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi do 85%, maksymalnie 25.500 zł. W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

 

Informacje o pomocy publicznej:

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie Grantu stanowi pomoc de minimis, udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Informacje o źródłach finansowania Grantów (w tym RPO WD 2014-2020) oraz poziom dofinansowania Grantów:

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 25.500 zł.

W przypadku pomocy de minimis obowiązuje ponadto limit równowartości 200 tys. euro pomocy de minimis, którą dany podmiot (Grantobiorca) może otrzymać w okresie 3 lat (liczonych jako rok, w którym ubiega się o wsparcie oraz 2 poprzednie lata podatkowe).

 

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę:

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Na ostateczną datę zamknięcia Usługi i złożenia przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 31 lipca 2019 r.

Regulamin udzielania Grantów oraz wzór Wniosku wraz załącznikami dostępne są na: www.siph.pl
10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12a.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-MSP.docx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.docx2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx4.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx5.-Umowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-ZKD-wzor-obowiazujacy-do-24.05.2018-r..doc6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff