Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie V Naboru Równina Wrocławska

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie piątego Naboru Grantobiorców

 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 19 sierpnia 2019 r.
otwarciu piątego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbą Przemysłowo - Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:

Nabór prowadzony będzie w formie otwartej, co oznacza, że przyjmowanie i ocena Wniosków będzie prowadzona na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu. Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę na stronie www.siph.pl (zakładka granty, IORW V Nabór) należy składać w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 19.08.2019, do godz. 9.00 (decyduje data i godzina złożenia w siedzibie SIPH).

Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy. 

O zamknięciu naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl  co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia Naboru lub po przekroczeniu 120% alokacji.

 Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0013/17 w piątym Naborze na kwotę 170 255,- zł, w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przypada kwota 170 255,- zł

Ogloszenie-o-naborze-OIRW-V.docx

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff