Ziemia Dzierż. - Kłodzko-Ząbk. II Nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie ,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej".

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w drugim Naborze na kwotę 942.905,00 zł,
w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przypada kwota 276 250,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 07.08.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko- Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków:
Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.siph.pl w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godzinie 8:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą stanowić jeden plik PDF lub być spakowane do archiwum ZIP. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.
Formularz należy wypełnić w przeglądarce, w której MUSI BYĆ WŁĄCZONY JAVASCRIPT, podając w odpowiednich polach: pełną nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail, powiat, gminę i miejscowość. Ponadto z listy rozwijanej należy wybrać obszar, z którego składany jest formularz (zgodnie z Projektami, np. Aglomeracja Wałbrzyska, Dolina Baryczy itd.), dodać plik z załącznikami oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych. W chwili kliknięcia przycisku „Wyślij”, dane z formularza (wraz z załącznikiem) zostaną przesłane na skrzynkę mailową Grantodawcy. Jednocześnie na skrzynkę mailową Wnioskodawcy (adres e-mail podany w formularzu) zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania formularza, którą należy wydrukować i wraz z Wnioskiem oraz jego załącznikami złożyć w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania Wniosku drogą elektroniczną - zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy, pod warunkiem uprzedniej elektronicznej rejestracji Wniosku w przypadku obowiązywania takiego trybu.
Zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00 lub po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla drugiego Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w drugim Naborze na kwotę 942 905, 00 zł, w tym dla Partnera Sudeckiej Izby Handlowo-Przemysłowej przypada kwota 276 250,00. zł. O zamknięciu Naboru Sudecka  Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy-2.docxFormularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-2-1.xlsxKlauzula-informacyjna-RODO-ZKD-1.docxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne-Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOgloszenie-o-naborze-ZKD-II.pdfOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania-2.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT-2-1.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-2-3.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis-2-1.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI-3-3.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP-2-1.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy-2.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2-1.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis-2-1.docxOswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych-2.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US-2-1.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS-2-1.docxOswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny-2.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej-3.docxProtokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej-1.docxRegulamin-ZKD-II.pdfUmowa-o-udzielenie-Grantu-ZKD.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu-9-1.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu-1.docxZapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej-5.docx

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff