Ogłoszenia

2019-07-12

Ogłoszenie o zamknięciu II naboru AJ

2019-07-05

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie III Naboru Zachodni Obszar Interwencji

2019-07-04

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie III Naboru Równina Wrocławska

2019-07-03

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie III Naboru Dolina Baryczy

2019-07-03

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/06 z 9.06.2019 r.

2019-07-03

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 02/06 z 9.06.2019 r.

2019-06-28

Ogłoszenie o zamknięciu IV naboru ZKD

Świdnica, dnia 28 czerwca 2019 roku
Zamknięcie czwartego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej"
Informujemy, że w dniu 05.07.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty czwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17).
2019-06-27

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Działając w imieniu Lidera Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi: KOORDYNATOR PROJEKTU
2019-06-14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff